Politica de confidențialitate

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prezentul document descrie categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Buduşan & Asociaţii în scopul prestării serviciilor profesionale de avocat, conform Legii nr. 51/1995, respectiv, modalitățile și scopurile în care Buduşan & Asociaţii colectează și/sau, după caz, transferă date cu caracter personal, precum și drepturile și opțiunile clienților Buduşan & Asociaţii în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal care le aparțin, și este emis în considerarea modificărilor recente în în reglementarea protecției datelor cu caracter personal în cadrul UE, potrivit cu care este necesar acordul expres al clientului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv în scopurile enumerate în prezentul document.

1. Prezentul este destinat Buduşan & Asociaţii, având sediul profesional în București, Calea Dorobanților nr. 43, etaj 1, ap. 2, sector 1, cod 010553, autorizată prin Decizia Baroului București nr. 2868/20.12.2019, www.budusan.ro (în continuare, „BA”).

2. BA colectează și/sau prelucrează date cu caracter personal în următoarele situații:
(i) În scopul încheierii sau executării unui contract încheiat cu BA;
(ii) În scopul îndeplinirii unei obligații prevăzute de lege în sarcina BA;
(iii) În baza consimțământului expres al titularului datelor cu caracter personal;
(iv) În vederea protejării drepturilor și intereselor legitime ale titularului datelor cu caracter personal sau alte altor persoane fizice, inclusiv ale BA, în conformitate cu dispozițiile legale care reglementează exercitarea profesiei de avocat;
(v) Pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau interes legitim în relație cu autoritățile judiciare sau administrative competente.

3. BA colectează și/sau prelucrează date cu caracter personal în următoarele scopuri:
(i) Prestarea serviciilor profesionale de avocat, în oricare dintre formele prevăzute de legislația în vigoare;
(ii) Administarea contractului de asistență juridică și a raporturilor contractuale;
(iii) Respectarea unor obligații (inclusiv obligații de raportare) prevăzute de lege;
(iv) Respectarea sau executarea unor decizii jurisdicționale sau judiciare și/sau apărarea drepturilor și intereselor legitime ale BA;
(v) Gestionării și realizării comunicărilor și securității accesului în sediul BA, a sistemelor IT, precum și în orice scopuri auxiliare celor enumerate în prezentul articol.

4. BA colectează și/sau prelucrează în principiu următoarele categorii de date cu caracter personal:
(i) Informații de contact precum și informații necesare pentru cunoașterea clientelei (de ex., nume/denumire, adresă, telefon, fax, email, date de identitate etc.)
(ii) Informații comunicate în contextul unui raport contractual cu BA sau comunicate de către clienți în cursul sau în legătură cu încheierea sau executarea contractelor având ca obiect prestarea serviciilor profesionale de avocat
(iii) Categorii speciale de date cu caracter personal, în măsura în care acestea sunt comunicate BA în contextul prestării serviciilor profesionale (de ex., date privind starea de sănătate, condamnări penale, acuzații penale etc.)
(iv) Date privind modul de interacțiune și comunicările avocat-client.
(v) Datele rezultate din navigarea pe pagina de internet a BA.

5. BA poate divulga datele cu caracter personal către alți avocați / forme de exercitare a profesiei cu care colaborează în prestarea serviciilor profesionale, precum și, în măsura impusă de realizarea obiectului serviciilor profesionale de avocat, către persoane de specialitate cu care colaborează (de ex., consultanți, experți), respectiv, către organe judiciare, instanțe de judecată sau alte autorități publice, părți în litigiile clientului, sau alte entități în contextul furnizării serviciilor profesionale (de ex, furnizori de servicii de telecomunicații, de asigurare, etc.).

6. BA poate transfera datele cu caracter personal în state ce fac parte din Spațiul Economic European sau în state care au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, dacă acest transfer este necesar pentru prelucrarea conform descrise mai sus. În situații excepționale, dacă este necesar în sensul art. 3 din prezentul, BA poate transfera date cu caracter personal în state terțe care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel adecvat de protecție. Transferurile internaționale vor fi efectuate sub rezerva unor măsuri de protecție adecvate (cum ar fi, în baza unor Clauze Contractuale Standard aprobate de Comisia Europeana) așa cum se impune prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 sau prin alte dispoziții legale aplicabile.

7. BA solicită clienților, periodic, dar nu mai puțin de o dată pe an, actualizarea datelor cu caracter personal. Clienții vor informa BA ori de câte ori intervin modificări în datele cu caracter personal furnizate BA.

8. BA nu răspunde pentru nicio pierdere decurgând din furnizarea de date cu caracter personal incorecte, incomplete sau insuficiente.

9. Sub rezerva conformării cu obligațiilor legale care îi revin, BA încetează prelucrarea datelor cu caracter personal în situația în care nu mai sunt necesare, în scopul art. 3 din prezentul, precum și în cazul revocării exprese a consimțământului clientului.

10. Titularul datelor cu caracter personal are, în condițiile prevăzute de lege, următoarele drepturi: de a solicita o copie a datelor cu caracter personal deținute de BA; la rectificarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete; la opoziție sau la restricționarea utilizării de către BA a datelor cu caracter personal; de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ; la ștergerea datelor cu caracter personal, în situațiile în care a retras consimțământul, prelucrarea nu mai este necesară sau prelucrarea respectivă este contrară legii; la portabilitatea datelor; dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrările efectuate pe bază de consimțământ. Titularul datelor cu caracter personal va notifica BA, în condițiile contractuale stabilite, în vederea exercitării oricăruia dintre drepturile mai sus-enumerate.

error: Content is protected !!